Kişisel Verilerin Korunması

KVKK - Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında Veri Sorumlusu (YKS TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş.) olarak tanımlanmaktayız.

İşbu sayfa, İşlem yapan kurum ve kişilerin verilerini nasıl işlediğimiz ve aktardığımız konusunda bilgilendirmek amaçlıdır.

1.    Veri Toplama Şekli:

Veri Sorumlusu olarak, web üzerinden, mobil cihazlardan vb. yöntemler ile bizimle temasa geçtiğiniz zamanlarda (adınız, yaşınız, cinsiyetiniz, iletişim bilgileriniz, ikamet adresiniz, kiralama bilgileriniz, kredi kartı bilgileriniz vb. bilgiler (bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile) tarafımızca tespit ve kaydedilmektedir.

2.    Verilerin Kullanımı:

 

Elde edilen kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında YKS ’nin veya bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu Servis Sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu bilgilendirme 'deki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

 

İşbu süreç kapsamında toplanan kişisel veriler burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı, işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde işlenecektir.

 

3.    Kişisel Verilerin Kullanımı:

3.1 KVKK 5. Maddesi çerçevesinde, kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebepler ile kayıt edilir.

3.1.1.     Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması,

3.1.2.     Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

3.1.3.     Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

3.1.4.     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak zorunlu olması,

3.1.5.     Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,

3.1.6.     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

3.1.7.     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

3.1.8.     Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

3.2.   KVKK da belirtilen şartlar çerçevesinde, toplanan veriler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır.  (açık rızaya istinaden ve/veya hukuken izin verilen hâllerde)

3.2.1.     Araç kiralaması ve ticari ilişkiyi yönetmek, araç kiralamasına ilişkin sizinle iletişime geçmek ve bu konularda size yardımcı olmak,

3.2.2.     Müşteri hizmetleri faaliyetlerini yerine getirmek ve müşteri memnuniyetine ilişkin telefon görüşmeleri yapmak,

3.2.3.     Tarafınızca sağlanan sürüş ve kredi bilgilerini (kişisel veriler de dâhil olmak üzere) kredi kurumları, ruhsatlandırma kurumları, dolandırıcılık engelleme kurumları/veri tabanları ve diğer kaynaklar vasıtasıyla, dolandırıcılığın önlenmesi amaçlarıyla, doğrulamak,

3.2.4.     İnternet ortamındaki eksik üyelik formu veya rezervasyonunuzla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek,

3.2.5.     İlgili sigorta veri tabanlarına, dâhil olduğunuz kazalara ilişkin bilgi vermek. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesi, yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya yasal taleplere karşı savunma yapılabilmesi için gerekli olduğu durumlarda söz konusu olabilecektir.

3.2.6.     İletişim bilgilerinizi kullanarak sizinle ticari elektronik iletiler vasıtasıyla e-posta, kısa mesaj, telefon veya başka yollarla iletişim kurmak, (müşteri memnuniyet anketleri, indirimler, özel teklifler ve / veya hizmetler ve / veya pazarlama amaçlı promosyonlar, davetiyeler, reklamlar, kutlamalar ve anket uygulamaları da dâhil olmak üzere).

3.2.7.     Sizlere daha iyi ürün ve hizmetler sunmak,

3.2.8.     Müşterilerimiz tarafından web sitelerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin kullanımı hakkındaki istatistikleri ve analizleri derlemek,

3.2.9.     Haklarımızı ve mal varlığımız korumak,

3.2.10.  Sizlere daha özelleşmiş ve iyi hizmetler sunmak,

3.2.11.  Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

3.2.12.  Malların veya hizmetlerin pazarlama süreçlerini planlamak ve gerçekleştirmek,

3.2.13.  Müşteri sadakatini sağlamak ve artırmak için gerekli süreçleri planlamak ve yürütmek,

3.2.14.  Kiralamanız süresince, trafik düzenlemesinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla yol programlarını denetleyen devlet kurumlarına kişisel verilerinizi sağlamak,

3.2.15.  Kişisel verilerinizi ilgili vergi dairesine veya otoritesine, borç tahsilatı yapan kişilere, kredi kurumlarına ve ilgili diğer kurumlara sağlamak,

3.2.16.  Sizin veya ek yetkili sürücünün bizimle olan ilişkisinden doğan herhangi bir olayla ilgili kişisel verilerini, bu gibi bir olay neticesinde, gelecekteki kiralamalar için bir risk teşkil edebileceğinizin düşünüldüğü durumlarda, işlemek/saklamak.

3.2.17.  Tarafımız ile paylaşılan bilgileri, kiralama yeri ve araç türü gibi bizimle olan işlemlerinizle ilgili bilgilerle birleştirebiliriz. Bu bilgileri, bize talepleri yerine getirmemiz, verilerimizi muhafaza etmemiz ve hizmetlerimizi optimize etmemiz konularında yardımcı olan üçüncü kişilerden sizin hakkınızda edindiğimiz verilerle de birleştirebiliriz.

 

4.    Kişisel Verilerin Paylaşılması:

Açık rızanı alındıktan sonra ve/veya hukuken sakıncası olmayan durumlarda kişisel verileriniz yukarıda Bölüm 2 ’de belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir.

4.1.   Kişisel verilerinizi, İş Ortaklarımıza, Tedarikçilerimize ve Türkiye ’deki veya yurt dışındaki diğer Hizmet Sağlayıcılarına (Bilişim Teknolojisi Hizmet Sağlayıcıları, Sosyal Medya Şirketleri ve diğer Danışmanlar da dâhil olmak üzere) aktarabiliriz / paylaşabiliriz. Paylaşımda bulunduğumuz taraflar, Bölüm 2 'de belirtilen amaçlar için kullanabilir ve kişisel verilerinizi üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarına (Türkiye içinde veya dışında) aktarabilir.

4.2.   Bilgilerinizi, kanunen gerekli olan ve / veya kanunlarda izin verilen hallerde, sizin ve üçüncü şahısların haklarını korumak, idari veya teknik destek sağlamak ve işlemlerinizi Türkiye içinde / dışında gerçekleştirmek için İş Ortaklarımız, Servis Sağlayıcıları, Kamu Kurumları ve / veya yasal olarak yetkilendirilen özel kişiler gibi diğer üçüncü şahıslara aktarabiliriz / paylaşabiliriz.

4.3.   Kişisel verileriniz, Şirketimizin kısmi veya tamamen devri, mülkiyet değişikliği veya yeniden yapılandırılması durumlarında başka bir Şirkete devredilebilir.

 

5.    KVKK Kapsamındaki Haklarınız:

KVKK uyarınca, bize başvurarak, kişisel verilerinizin ile ilgili; 

5.1.   İşlenip işlenmediğini öğrenme, 

5.2.   İşlenmişse bilgi talep etme,

5.3.   İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

5.4.   Yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

5.5.   Eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

5.6.   KVKK ’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme, 

5.7.   Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5.5.) ve (5.6.) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

5.8.   Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

5.9.   Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

KVKK uyarınca yazılı talebinizi info@ykstech.com adresine yönlendirerek veya Kişisel Veri Koruma Kurulu tarafından açıklanan diğer yöntemlerle yukarıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Şirketimiz KVKK 'ya uygun olarak talebinizi değerlendirip sonuçlandıracaktır. Talebinize doğru cevap verebilmemiz için talebinizin hangi kişisel verilerinize ilişkin olduğunu açık bir şekilde bildirmenizi rica ederiz. KVKK doğrultusundaki taleplerinizi, en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir